Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  www.sklep.anro.net.pl określa zasady składania zamówień oraz dokonywania na ich podstawie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego  www.sklep.anro.net.pl

 

§1
WARUNKI OGÓLNE, 
WARUNKI ZAMAWIANIA, 
SPRZEDAŻ I DOSTAWA

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.anro.net.pl (dalej „Sklep”) jest
  ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
  Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr KRS 0000551063, Nr NIP 6492302341
  Wysokość kapitału zakładowego: 25 000 zł
  (dawniej Anna Rotarska prowadząca dz. gosp. pod firmą „ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport-Import Anna Rotarska”)
 2. Zamówienia składa się za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.sklep.anro.net.pl
 3. Korzystający z usług sklepu (kreatora znaków), umieszczając na serwerze sklepu pliki graficzne (i/lub inne dodane w celu realizacji zamówienia) oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesyłanych materiałów, w zakresie pozwalającym na wykonywanie z nimi operacji zleconych Sklepowi ANRO, a w razie gdyby okazało się, że oświadczenie jest fałszywe, zwalnia Sklep od odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i samodzielnie zaspokoi ewentualne roszczenia osób trzecich.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym co najmniej: nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer NIP, telefon kontaktowy.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji, może wedle wyboru ANRO wymagać potwierdzenia zamówienia w formie telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Wraz z dostarczeniem każdego zamówienia, klient otrzyma fakturę VAT oraz opcjonalnie certyfikaty i instrukcje montażu/użytkowania jeżeli występują.
 8. Złożenie zamówienia w systemie Sklepu ANRO jest równoznaczne ze zgodą klienta na przechowywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia sprzedaży przez Sklep. Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiana, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 10. W razie wątpliwości co do treści zamówienia Sklep może zwrócić się do klienta o ich wyjaśnienie i dokonanie niezbędnej korekty złożonego zamówienia.
 11. Przy składaniu zamówień klient dokonuje wyboru, spośród możliwości prezentowanych przez system Sklepu, w zakresie warunków dostawy i płatności, tj.:
  a. sposób dostawy – przesyłką kurierska (kurier GLS) lub paczka pocztowa (Poczta Polska), koszt wysyłki według odpowiadającego cennika tych operatorów,
  b. sposób i termin płatności – przed dostawą przelewem bankowym lub płatność „za pobraniem” w momencie odbioru przesyłki.
 12. Zamówiony towar jest dostarczany na koszt klienta.
 13. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu) i dopisać hasło: Sklep ANRO.
 14. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji Klienta lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu właściwej kwoty na rachunek bankowy ANRO.
 15. Zamówione towary są wysyłane w przeciągu 48 godzin w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym od momentu potwierdzenia zamówienia/zatwierdzenia wzoru lub daty wpływu zapłaty na konto ANRO (w przypadku przedpłaty) i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej. W każdym innym przypadku wszystkie zamówienia będą traktowane indywidualnie.
 16. Wszystkie ceny podane w Sklepie ANRO są wartościami netto i nie zawierają podatku VAT, są cenami aktualnie obowiązującymi i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ceną wiążącą jest cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 17. Złożone zamówienie jest traktowane jako całość. Jeśli w chwili złożenia zamówienia w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru Sklep odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji, jednakże może się zwrócić do klienta z propozycją dokonania niezbędnych zmian w zamówieniu tak, aby możliwe było jego przyjęcia do realizacji w odniesieniu do możliwie największej ilości towaru. Po ustaleniu zakresu zmian klient potwierdzi zmianę zamówienia.
 18. Zamówienia oraz wysyłka realizowane są tylko na terytorium krajów wskazanych w systemie Sklepu.
 19. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient będący konsumentem ma prawo,  w przypadkach przewidzianych wspomnianymi przepisami, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie wraz z numerem rachunku bankowego klienta w celu dokonania zwrotu ceny należy dostarczyć do Sklepu ANRO. Pobierz wzór odstąpienia
 20. Jeżeli  na życzenie klienta przygotowano projekt indywidualny (nietypowy) i produkcja (wydruk) została zakończona (sprawdź- „status zamówienia”) odstąpienie od umowy w terminie 10 dni uważa się za bezskuteczne.
 21. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracanego towaru wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu  (fakturą VAT lub paragonem fiskalnym).
 22. Kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru zostanie przekazana klientowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przedmiotowego oświadczenia i zwracanego towaru (od dnia otrzymania ostatniego z nich). 
 23. Szczegółowe czynności związane z realizacją zamówień w sklepie internetowym Firmy ANRO nie wymienione w regulaminie są opisane w pozostałych częściach systemu Sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 24. Należność (cenę i koszty dostawy) w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na rachunek bankowy ANRO:
  ANRO Firma Poligraficzno - Handlowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Bank PeKaO o/Zawiercie
  nr rachunku: 88 1240 4911 1111 0010 6252 1078   

 

§2
WARUNKI REKLAMACJI

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie ANRO są produktami pełnowartościowymi, pochodzącymi bezpośrednio od producenta.
 2. Wszelkie zwroty towaru wysyłane na koszt ANRO nie będą przyjmowane, chyba że klient i Sklep dokonali innych ustaleń.
 3. Klient ma między innymi prawo do sprawdzenia:
  1) towaru przy odbiorze własnym lub
  2) zawartości przesyłki w obecności kuriera.
  W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń towaru należy spisać protokół reklamacyjny i dostarczyć do Sklepu ANRO oraz do firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.
 4. Klient powinien niezwłocznie zgłosić do Sklepu fakt braku otrzymania, przesyłki, w terminie określonym niniejszym regulaminem, pomimo przyjęcia jego zamówienia do realizacji i dokonania pełnej wpłaty.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep ANRO zobowiązuje się to zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego towaru.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu ANRO.
 7. Wygląd towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanych w systemie Sklepu zdjęć. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego klienta (m.in. kolor, monitor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta, koszty związane z reklamacją, w tym w szczególności koszty przesyłki, pokrywa klient.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  1) naturalne zużywanie się towaru,
  2) uszkodzenia mechaniczne – z wyjątkiem uszkodzeń opisanych w protokole spisanym podczas dostarczenia towaru do klienta,
  3) uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji.

 

NOTA:
Wygląd Sklepu oraz wszelkie dane, pliki, w tym pliki graficzne i niniejszy regulamin stanowią własność właściciela Sklepu, a ich kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.

ec.europa.eu/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej ANRO do kontaktów z klientami to:  biuro@anro.net.pl

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco

Subskrybuj Newsletter feed